Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

Prawa i obowiązki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =

Uczeń ma prawo do:

 • Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu nauczycielowi.

 • Poszanowania swej własności osobistej ze strony rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 • Do wyrażania własnych poglądów i opinii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

 • Bezpiecznych warunków nauki w szkole.

 • Uzyskania informacji na temat programu nauczania.

 • Oceny swoich osiągnięć edukacyjnych i zachowania według szkolnego systemu oceniania.

 • Uzyskania informacji na temat wymagań z poszczególnych przedmiotów oraz zapoznania się z regulaminem oceny zachowania.

 • Do jawnej i umotywowanej oceny.

 • Do informacji o przewidywanej ocenie półrocznej / rocznej i końcowej na 2 tygodnie przed zakończeniem I półrocza lub rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 • Uwzględniania zaleceń opinii psychologiczno- pedagogicznych.

 • Uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

 • Zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o pomoc w sytuacjach trudnych.

 • Nieprzygotowania się do lekcji w pierwszym dniu po dłuższej chorobie.

 • Rozsądnego obciążania sprawdzianami wiadomości (w tygodniu mogą być najwyżej 2 sprawdziany lub prace klasowe całogodzinne, przy czym nie więcej niż 1 sprawdzian dziennie).

 • Ferii bez zadań domowych.

 • Wyłaniania w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniowskiej w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.

 • Wyboru spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 • W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może odwołać się do nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa, dyrektora, każda z wymienionych osób ma obowiązek rozpatrzyć skargę ucznia i dać mu odpowiedź w ciągu trzech dni.

Rzecznikiem praw ucznia jest pedagog szkoły

Uczeń ma obowiązek:

 • Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor szkoły i współtworzyć jej wizerunek.

 • Okazywać szacunek każdemu człowiekowi, pracownikowi, koleżankom i kolegom.

 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności sprzeciwiać się przejawom agresji oraz szanować cudzą własność i respektować jej nietykalność.

 • Zachowywać się kulturalnie, nie używać wulgarnych słów.

 • Dbać o bezpieczeństwo własne, swoich kolegów i koleżanek.

 • Uczyć się systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do zajęć.

 • Aktywnie uczestniczyć w lekcjach, przestrzegać kontraktów klasowych oraz regulaminów szkolnych.

 • Zgłaszać fakt nieprzygotowania się do lekcji na początku zajęć.

 • Uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach lekcyjnych.

 • Nie opuszczać terenu szkoły w godzinach swoich zajęć lekcyjnych, a podczas przerw przebywać w pobliżu sal lekcyjnych, w których klasa ma zajęcia.

 • Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek, reagować na wszelkie przejawy wandalizmu.

 • Naprawiać szkody powstałe z własnej winy (za dokonane zniszczenia uczeń odpowiada także materialnie).

 • Zmieniać obuwie w szatni.

 • Przychodzić do szkoły w estetycznym stroju. Dbać o higienę. Zabronione jest farbowanie włosów, robienie makijażu, malowanie paznokci oraz korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć.

 • Nie ulegać nałogom.

 • Przychodzić w stroju galowym na uroczystości szkolne, konkursy i egzaminy.

Załączniki artykułu