Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

Zajęcia specjalistów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Prawidłowy rozwój mowy uwarunkowany jest właściwym rozwojem intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na osiąganie sukcesów szkolnych. Podczas zajęć logopedycznych prowadzona jest terapia zaburzeń mowy. Jest to całość czynności podejmowanych przez logopedę, mających na celu usunięcie tych zaburzeń u dzieci zakwalifikowanych na zajęcia.
W naszej placówce z zajęć logopedycznych korzystają uczniowie z klas I-III oraz IV-VI. Uczniowie kwalifikowani są do zajęć w wyniku przesiewowych badań logopedycznych, obserwacji wychowawców i rodziców. Zajęcia odbywają się co tydzień , w 3-4-osobowych grupach. Czas trwania zajęć 60 minut. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie, u których występują trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, spowodowane zaburzeniami artykulacji ( seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna), jąkanie, opóźniony rozwój mowy.
Rodzice są na bieżąco informowani , nad czym dziecko aktualnie pracuje. Każdy uczeń objęty terapią posiada zeszyt ćwiczeń logopedycznych, który stanowi bezpośrednią płaszczyznę współpracy logopedy z domem. Logopeda wpisuje do zeszytu materiał wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty itd.) przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu.


TERAPIA MOWY OBEJMUJE 3 PODSTAWOWE ETAPY:
 • przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy)
 • wywołanie głoski lub skorygowanie głoski nieprawidłowo wymawianej
 • utrwalanie prawidłowo brzmiącej głoski - najdłuższy etap, wymagający systematyczności i konsekwencji, zarówno od logopedy jak i dziecka i rodziców
CELE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH
 • zapewnienie możliwie najlepszych warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi sprawności językowej
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • wywoływanie i korygowanie głosek
 • utrwalanie i automatyzacja wywołanych głosek oraz różnicowanie ich z głoskami opozycyjnymi
 • wzbogacanie słownictwa
 • usprawnianie procesów analizy i syntezy słuchowej.

TYLKO SYSTEMATYCZNE UCZĘSZCZNIE NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ ORAZ CODZIENNE ĆWICZENIA W DOMU BĘDĄ SKUTKOWAŁY POPRAWĄ WYMOWY.


TERAPIA  PEDAGOGICZNA  zwana też zajęciami  korekcyjno – kompensacyjnymi  przyczynia się  do  pozytywnych zmian w  zakresie  sfery  poznawczej, emocjonalno – motywacyjnej dzieci oraz  pozwala  na  wyrównanie  braków w wiadomościach i  umiejętnościach  uczniów.  To oddziaływanie kompleksowe, polegające  na ćwiczeniu funkcji zaburzonych (korekcja) i ćwiczeniu również funkcji niezaburzonych, aby stały się wsparciem lub zastępstwem dla funkcji zaburzonych (kompensacja). To działanie  na  przyczyny  i  przejawy  trudności  dzieci  w  uczeniu  się.

Celem  terapii pedagogicznej  jest:

 • stymulowanie  i   usprawnianie  funkcji   psychomotorycznych : percepcji  wzrokowej, percepcji  słuchowej, koordynacji  wzrokowo- ruchowo – słuchowej
 • stymulowanie  i  usprawnianie  funkcji  poznawczych  takich jak:  uwaga, koncentracja, pamięć, myślenie, spostrzeganie, uczenie się
 • doskonalenie  motoryki, lateralizacji, orientacji  w  przestrzeni
 • usprawnianie  grafomotoryki  (sprawności  manualnej)
 • wyrównywanie  braków  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uczniów
 • doskonalenie  procesu  czytania  i  pisania
 • wyrabianie  czujności  ortograficznej
 • eliminowanie  niepowodzeń  szkolnych  i  ich  emocjonalnych   oraz  społecznych  konsekwencji
 • przywrócenie  właściwej  motywacji  do dalszej  nauki  szkolnej

Terapia  pedagogiczna  może odnosić się do :

 • dzieci   o  nieharmonijnym   rozwoju
 • dzieci   z  grupy  ryzyka  dysleksji
 • dzieci  z dysleksją  rozwojową  (trudności  w  czytaniu  i  pisaniu)
 • dzieci  z  dysortografią  (trudności  w   nauce   ortografii)
 • dzieci  z  dyskalkulią  (trudności   w  nauce  matematyki)
 • dzieci  z  dysgrafią  (zaburzona    sprawność  ręki, problemy  w  poprawnym  pisaniu   pod  względem  graficznym)
 • dzieci  z   zaburzoną  percepcją  wzrokową, słuchową, koordynacją wzrokowo- ruchowo- słuchową, lateralizacją, orientacją   przestrzenną
 • dzieci   z  zaburzeniami  koncentracji  uwagi, pamięci, myślenia
dzieci  z   zaburzeniami  emocjonalnymi

Załączniki artykułu

TERAPIA plan pracy (pobrań: 147)
LOGOPEDA plan pracy (pobrań: 134)