Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów
w Piotrkowie Trybunalskim

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SZARYCH SZEREGÓW
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
W OKRESIE PANDEMII COVID – 19
 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze mianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020 poz. 871 ze zmianami)

 

Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów:

1. Rodzic decydujący się na powierzenie ucznia pod opiekę Szkoły w okresie epidemii jest zobowiązany codziennie wypełniać oraz składać  OŚWIADCZENIE (w załączniku).
2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
3. Uczniowie klas I-III do szkoły są przyprowadzani i odbierani przez osobę zdrową. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
6. Po wejściu do szkoły:
-  wyznaczona przez dyrektora osoba dokonuje pomiaru temperatury uczniom szkoły (na czole, za uchem na szyi).  W razie wystąpienia temperatury powyżej 37,4 stopni pomiar jest powtarzany i w przypadku potwierdzenia podwyższonej  temperatury uczeń nie jest przyjmowany do szkoły,  a  upoważniony pracownik informuje o tym fakcie dyrektora szkoły;
- uczeń dezynfekuje ręce, zmienia obuwie na korytarzu zachowując dystans społeczny i udaje się pod salę lekcyjną.
7. Uczniowie na terenie szkoły nie noszą maseczek, przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
8. Odbiór ucznia klas I-III odbywa się na dyżurce szkolnej lub przed szkołą.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej – procedura dla nauczyciela i ucznia:

1. Nauczyciel wyposażony jest w  środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe w miarę możliwości przyłbicę.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują  dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
4. Nauczyciele są  zobligowani  do systematycznego pilnowania zasad higieny rąk, informowania dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
5. Nauczyciele zobowiązani są do  wietrzenia  sali co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
7. Jeżeli uczeń  przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w gabinecie pomocy przedmedycznej. Uczeń będzie pozostawał pod opieką pracownika szkoły, który po konsultacji z dyrektorem szkoły powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odbioru ucznia   z placówki. Fakt ten odnotowuje w dzienniku BHP z uwzględnieniem godziny  powiadomienia rodzica/opiekuna.
8. Zajęcia dla uczniów  klas I – III prowadzone są w trybie dwuzmianowym:
- pierwsza zmiana w godzinach 8:00 – 10:00;
- druga zmiana w godzinach 11:00 – 13:00
9. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
10.  W sali może przebywać do 12 uczniów.
11. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę - uczniowie zajmują ławki w tzw. szachownicę.
12. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć muszą znajdować się na stoliku szkolnym.   Nie może  wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami oraz  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
13. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów.
14. Sprzęt wykorzystywany w sali gimnastycznej i  na boisku szkolnym podczas zajęć jest regularnie  dezynfekowany.
13. Zakazuje się wychodzenia z uczniami poza teren szkoły.
14. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci rodziców aktywnych zawodowo.
15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w zaadoptowanych do tego celu salach z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
16. Szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjne dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć oraz zgody rodziców/opiekunów.
17. Szkoła organizuje konsultacje indywidualne i grupowe nauczycieli z uczniami zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej    harmonogramem.
18. Pedagodzy szkolni udzielają wsparcia uczniom i rodzicom. W przypadku wizyty rodzica w szkole, po wcześniejszym umówieniu terminu.
19. W szkole działa biblioteka szkolna wg harmonogramu wskazanego na stronie internetowej szkoły.
20. Szkoła nie wydaje posiłków.

Załączniki artykułu

powrót